FAMILJERÄTT

- Vårdnad, boende och umgänge

Juristerna på Alpha Advokatbyrå har mångårig erfarenhet av familjerätt och att processa i tvister om vårdnad, boende och umgänge.

Vi arbetar med tydlighet, tillgänglighet och bred kunskap. Vi tillvaratar alltid vår klients intresse med ett fokus på barnets bästa.

Kort om familjerätt

När två föräldrar separerar uppstår ofta frågor kring hur barnens fortsatta tillvaro ska se ut.
Det finns tillfällen då den ena föräldern inte ska ha ett vårdnadsansvar för barnet eller att umgänget ska begränsas i någon omfattning på grund av t ex olämpligt beteende eller dåligt mående. Konflikt mellan föräldrarna kan även innebära att samarbetssvårigheterna är av sådan natur att förutsättningar för gemensam vårdnad inte längre föreligger. 

En person som genomgår en separation, allra helst med barn inblandade, är mycket känslomässigt engagerad. Därför är det viktigt att företrädas av en klarsynt person med juridisk kompetens som kan vägleda personen genom processen. Processen inleds inte sällan genom kontakter med socialtjänsten och ibland kan konflikter lösas med stöd av samarbetssamtal eller liknande insatser. Om inte det är möjligt kan det istället vara nödvändigt att låta en domstol besluta vad som är bäst för barnen. Då är det viktigt att företrädas av en person som vet vad som krävs för att önskat utfall ska uppnås. 

Processen

Vi inleder alltid våra klientrelationer med ett inledande möte. Vid det mötet går vi kort och översiktligt igenom er och ärendets bakgrund, dina önskemål framöver samt ser över förutsättningarna för att uppnå dina önskade mål. Processen inleds med att vi upprättar ett brev till den andra föräldern i vilket vi informerar om att du sökt vårt biträde, vad du vill uppnå och anledningen till det. Om den andra föräldern inte tillmötesgår din vilja upprättas en stämningsansökan för att väcka talan vid rätt domstol. Inför upprättandet av stämningsansökan har vi ofta ett längre möte där bakgrund och detaljer diskuteras. 

Efter det att talan är väckt vid domstol följer ett sammanträde i tingsrätten, en så kallad muntlig förhandling. Vid den förhandlingen försöker domstolen inledningsvis att nå en överenskommelse mellan föräldrarna. Om det saknas förutsättningar för det, framställs yrkanden och grunder för parternas vilja framöver och en planering för fortsatt handläggning diskuteras. Om en part har framställt interimistiska yrkanden, kan domstolen efter förhandlingen fatta ett formellt beslut som ska gälla till dess att annat beslutas.

Efter den muntliga förhandlingen kan flera olika scenarion utspela sig. Bland annat kan domstolen begära in en utredning från socialtjänsten, samarbetssamtal kan inledas eller så sätts målet direkt ut till huvudförhandling. Om domstolen beslutat att en utredning ska genomföras eller att samarbetssamtal ska ske, bokas ofta målet ut till en fortsatt muntlig förhandling, för att se om parterna nått en överenskommelse eller om ytterligare åtgärder är nödvändiga innan en huvudförhandling planeras. 

Inför en huvudförhandling ska parterna komma in med en bevisuppgift, vilket är en sammanfattning av den bevisning som ska styrka partens framställda yrkanden. Bevisningen kan vara muntlig och skriftlig. Vi på Alpha Advokatbyrå sammanställer din bevisuppgift i samråd med dig.

Om målet går vidare till huvudförhandling resulterar den i att domstolen meddelar dom om hur barnets tillvaro ska se ut. Om domstolen inte har beslutat i enlighet med din vilja, kan domen överklagas till hovrätten. Det krävs emellertid prövningstillstånd, särskilda skäl, för att få en ny prövning. Om det skulle bli aktuellt bistår vi dig med att upprätta ett överklagande. 

Om du känner att du befinner dig i en situation där vår kompetens är nödvändig, hör av dig till oss. Vi finns med dig under hela processen och tillvaratar dina intressen. Vi gör vårt arbete med omsorg, erfarenhet och med beaktande av största sekretess. 

Kostnaden för vårt arbete

I mål om vårdnad, boende och umgänge står vardera förälder som huvudregel för sina ombudskostnader, oavsett vem som vinner. Kostnaden för vårt arbete kan i många fall finansieras med stöd av hemförsäkring. Om det inte är möjligt och om dina ekonomiska förutsättningar är begränsade kan staten hjälpa till. Vi hjälper dig att se över dina finansieringsmöjligheter vid det första mötet och är dig behjälplig med att ta dem i anspråk. 

Brottmålsadvokaterna Alpha Omega AB
Orgnr: 559173-7779
Scheelegatan 12,
112 28 Stockholm

info@alphaadvokat.se

Tfn nr: 08-444 50 50